In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohaliku omavalitsuse foorumil 22. novembril 2001 Tartus
22.11.2001


Austatud ministrid,
lugupeetud kohaliku omavalitsuse foorumist osavõtjad!

Tervitan Teid kõiki, kes Te olete kogunenud täna Tartusse, et arutada meie kohaliku omavalitsuse hetkeseisu ja arengusuundumusi!

Kohalikule omavalitsusele kuulub ühiskonnaelu korraldamisel keskne koht nii stabiilse demokraatia kindlustamisel kui ühiskonna murrangulistel perioodidel, kuna kohalik omavalitsus on lätteks ja vahetuks aluseks reaalsele rahvavõimule. Ka Eesti riigi ajaloos kuulub kohalikule omavalitsusele silmapaistev koht ja tähendus.

Eesti rahvas saavutas omariikluse 1918. aastal tänu väljakujunenud omavalitsustraditsioonidele. Ka Eesti omariikluse taastamist ja iseseisva riigi haldusorganisatsiooni loomist alustati kohalikust omavalitsusest 1989. aastal, kelle toel ja vahendusel viidi riigi taasiseseisvumise järgsel perioodil läbi ulatuslikud reformid ja muudatused.

Samas on kohaliku omavalitsuse enda kui ühiskonnaelu korraldamise esmase ja keskse vormi väljaarendamine osutunud kavandatust tunduvalt pikemaajalisemaks ja komplitseeritud ettevõtmiseks. 1989 aastal lootustega alustatud haldusreformi on saatnud mõtete ja taotluste hargnevused, mistõttu reformi käik ise on olnud süsteemitu ja ebakindel, kontseptuaalselt määratlemata ning organisatsiooniliselt ja õiguslikult tagamata, mis paratamatult on pidurdanud kohaliku omavalitsuse arengut.

Ühiskonna kui terviksüsteemi tasakaal ja tugevus sõltub tema üksikute osade tugevusest. Seega on riikluse tugevdamise ja tema haldussuutlikkuse tagamise vältimatuks eelduseks tingimuste loomine kohaliku omavalitsuse kiireks arenguks, mis kindlustab kodanike elukorralduslike vajaduste rahuldamise dünaamiliselt arenevas ühiskonnas.

Tuleviku Euroopat on määratletud ka kui regioonide ja kohalike omavalitsuste Euroopat, kus kohaliku elu küsimuste otsustamisel ja lahendamisel kasvab oluliselt kohalike omavalitsuste osatähtsus ja kus riigi ja kohaliku omavalitsuse suhetes on aluseks väärtused, mis on kirja pandud Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas.

Meie teel Euroopa Liitu on kohaliku omavalitsuse reformi eesmärgiks sellise omavalitsussüsteemi loomine, mis vastab ühiskonnas muutunud tingimustele ja oma tegevusega kindlustab ühiskonna arengut. Samas peab Eesti omavalitsuslik korraldus säilitama oma rahvusliku eripära ja integreerima endasse Euroopa riikide kriitiliselt hinnatud kogemuse kohaliku omavalitsuse arendamisel.

Meil on häid naabreid ja sõpru, kes meelsasti jagavad oma kogemusi kohaliku omavalitsuse arendamisel. See leidis kinnitust ka minu eile lõppenud riigivisiidil Soome Vabariiki. On oluline, et me suudaksime teiste riikide kogemusi terviklikult hinnata, selekteerida sellest välja ratsionaalse ja arengut kindlustava ning oskaksime need sobitada meie omavalitsussüsteemi terviklikku ja kaasajastatud mudelisse.

Tänase foorumi teemade ja probleemiderohkesse ringi esitaksin arutamiseks ka mõned omapoolsed lähtekohad kohaliku omavalitsuse edasise arengu kavandamisel.

Kõigepealt peab kohaliku omavalitsuse reform tuginema teoreetiliselt hästikorrastatud vundamendile. Omavalitsusreformi kavades esitatud lahendused on erineva väljatöötluse taseme ja viimistlusega ning terviksüsteemiks sidumata. Maja, mis peab aga täitma mitmeid funktsioone ja olema koduks erinevatele põlvkondadele ei saa ehitada ilma hoolikalt läbimõeldud ja selles elavate inimestega ühiselt läbikaalutud projektita. Ka kohalik omavalitsus on antud territooriumil elavate inimeste vahetu elukeskkond koos kohalikku omapära kandva elulaadi ja omaalgatusega. Selle vägivaldne lõhkumine ja asendamine ilmetu tüüpprojekti laadis moodustisega võib küll rahuldada ehitajat aga mitte elanikke.

Kohaliku omavalitsusreformi sisuks on minu arvates riigi ja kohaliku omavalitsuse tasakaalustatud suhetekorraldus. Kohalik omavalitsus on see lüli, mis seob riigi tsiviilühiskonnaga, on demokraatliku ühiskonnakorralduse esmane alus ja reaalse rahvavõimu allikas. Haldusreformi suundumuseks peab kujunema mitmete riigihalduse funktsioonide üleandmine kohalikule omavalitsusele, nende funktsioonide täitmiseks piisavate vahendite tagamine ning kohaliku omavalitsuse õigusliku seisundi kindlustamine ja kaasajastamine muutunud suhetekorralduses. Riigi ja kohaliku omavalitsuse suhted peavad kujunema partnerluse ja koostöö suheteks kus riigivalve kohaliku omavalitsuse üle on avaliku huvi õiguslik garantii. Riigi ja kohaliku omavalitsuse vastasseis ja vägikaikavedu saagu ajaloopärandiks nagu kirjanduse klassikas Vargamäe meeste kemplemised, mis ei tohiks kanduda traditsioonina tänapäeva.

Kohaliku omavalitsuse reformi meetod peaks olema avatus ja koostöö. Ma pean silmas koostööd omavalitsusüksuste endi vahel, omavalitsusliitude vahel, riigi ja omavalitsuste vahel. Omavalitsusreformiga seotud teemade üle arutlema ja lahendusi hindama tuleb kaasata erinevaid poliitilisi jõude ja ühendusi, teadlasi ning vastava ala asjatundjaid ja eeskätt valdade ja linnade elanikke endid. Käsitledes kohalikku omavalitsussüsteemi ühiskonna stabiilse arengu alusena tuleb selle süsteemi muutusteks saavutada pikaajaline ühiskondlik kokkulepe, mida ei tohi muuta erakondliku poliitilise võitluse peenrahaks. Olen lubanud ellu kutsuda veel sellel aastal kohaliku omavalitsuse ja regionaalse arengu ümarlaua Vabariigi Presidendi juures, kuhu tahame kaasata kohaliku omavalitsuse esindajaid kõigist maakondadest ning vastava ala asjatundjaid, et ühiselt hinnata ja välja kujundada seisukohti omavalitsusliku haldussüsteemi sisustamisel ja Eestimaa erinevate piirkondade arengu kindlustamisel ning luua sellise koostöövormiga püsiv side riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Kohaliku omavalitsuse reformi eesmärgiks on aga Eestimaal elav inimene, kellel on õigus turvalisele elukeskkonnale ja kus tal on võimalik realiseerida talle põhiseadusega tagatud õigusi ning kanda nendega seotud kohustusi. Omavalitsusreformi inimesekesksus on üheks teeks usalduse taastamisel riigi ja kodanike vahel. Ainult rahva usaldusele tuginedes saab riigivõimu tasandil realiseerida poliitilisteks otsustusteks riigi tuleviku valikud. Ainult nendele, keda rahvas usaldab annab ta mandaadi tema saatust ja tulevikku puudutavateks otsustusteks.

Soovin kõigile tänasel foorumil osalejatele jõudu ja edu lootuses ja usus, et tänaseid arutelusid saadavad ka reaalsed teod ja muutused meie kohalikus omavalitsuses.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee