In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti Politsei 83. aastapäeval 12. novembril 2001 Tartus
12.11.2001


Austatud härra minister,
austatud härra rektor,
austatud politseipeadirektor,
lugupeetud politseinikud,


täna tähistab Eesti Politsei oma 83. sünnipäeva. Eesti Politseil on tulnud alustada kaks korda, mõlemad algused on olnud rasked.

Eesti Vabariigi loomise järel oli riigi normaalseks toimimiseks oluline riigi sisejulgeolekusüsteemi loomine. Sellega hakkas valitsus tegelema novembris 1918 kohe peale Saksamaa kokkuvarisemist. Pikka aega kestnud sõja ja ühiskonnas toimunud muutuste tõttu oli kuritegevus oluliselt kasvanud. Vastavalt valitsuse korraldusele asus Aleksander Hellat 12. novembril 1918. aastal sakslastelt üle võtma politsei asjaajamist. Korrakaitsestruktuure tuli hakata alles looma, aeg selleks oli väga keeruline. Eesti Vabariik pidi hakkama oma iseseisvust kaitsma Vabadussõjas. Sellele vaatamata võeti juba järgmisel, 1919. aastal, Asutava Kogu poolt vastu Politseikorralduse seadus, mis reguleeris politseitööd.

Vene tsaarivõimu ajast oli säilinud negatiivne suhtumine politseisse. Politseiametnike voolavus oli ka kaheksakümmend aastat tagasi kõrge ning asjatundlikke ning tublisid inimesi oli politseitööle raske leida. Selle vastu astus politsei juhtkond kõige tõhusama relvaga - õppimisega. Vaid läbi korraliku hariduse oli võimalik üles ehitada ja tööle panna politsei ning ehitada üles distsiplineeritud ametkond. Asutati politseikool, hakati läbi viima erinevaid kursusi, pidevalt täiendati politsei materiaalseid ja tehnilisi võimalusi. Tänu kõigele sellele kasvas ka austus politseinike ja politseitöö vastu. Kolmekümnendate aastate lõpuks oli Eesti politseikorraldus selle aja kohta eeskujulik, politseinik oli oma külas või linnas lugupeetud inimene, mis aga veelgi olulisem - kuritegude avastamise protsent oli kasvanud 70-ni. Tapmistest ja röövmõrvadest avastati koguni 98 kuni 99 protsenti. Need pole lihtsalt arvud, sellised tulemused näitavad, et ainult tänu professionaalsele ning distsiplineeritud tööle sai ja saab politsei areneda. Ainult õppimisvõimelise töötajaskonna ja asjatundliku tööga suudab politsei tagada siseriikliku julgeolekut.

Sellest said aru ka okupatsioonivõimud. Pärast Eesti okupeerimist asusid nad kohe hävitama meie politseid, neil oli hirm ausate ja isamaaliste meeste ees.

Sama rasketes tingimustes alustas Eesti Politsei ka kümme aastat tagasi. Ja samade tulemusteni tuleb politseil jõuda ka täna.

Politseinikele hea hariduse tagamine ja distsipliini tugevdamine on see alusmüür, millele saab rajada usaldust. Kindlasti peab tagama hea tehnilise varustatuse ja töötingimused politseinikele.

Täna on väga hea meel tõdeda, et vaatamata mitmesugustele probleemidele, on usaldus Eesti Politsei vastu kasvamas. Te teete rasket tööd, millest enamus jääb tavaliselt märkamata. Te teete palju rutiinset, aga äärmiselt vajalikku tööd kaaskodanike turvalisuse tagamiseks. Meie politsei arendab üha enam ka koostööd ühiskondlike organisatsioonidega ja seisab näoga rahva poole. See on paljudele harjumatu, sest nõukogude okupatsiooni ajal oli selline käitumine võõras. Siis oli korrakaitse represseerimisorgan, täna on ta ausa kodaniku sõber.

Palju räägitakse politseinike vigadest ja kuritarvitustest politseis. Loomulikult on kõik need juhtumid hukkamõistu ja avalikkuse ette toomist väärt. Seda enam tuleb aga tunnustada ja meeles pidada neid naisi ja mehi, kes teevad oma tööd ausalt ja kohusetundlikult. Neid inimesi on politseis aga absoluutne enamus. Vigadest tuleb õppida, neid ei tohi korrata. Hoidke oma töötahet. Selles tahan teid igati toetada.

Muutunud rahvusvaheline olukord paneb ka politseile uusi ülesandeid. Aga vahest polegi tegemist uute ülesannetega? Vahest tuleb lihtsalt rohkem keskenduda seni vähem tähelepanu pälvinud töölõikudele? Organiseeritud kuritegevuse tõkestamine on ju alati olnud politsei ülesannete hulgas. Terrorism ja organiseeritud kuritegevus on aga läbi aegade kasutanud sarnaseid tegutsemisskeeme ja võrgustikke, mis on sageli ka omavahel seotud. Seega tuleb täna uuendada oma käitumistaktikat uimastikaubanduse, ebaseadusliku migratsiooni, rahapesu, korruptsiooni ja muu organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

Eriti tähtis on otsustavus korruptsioonivastases võitluses. Rahvusvaheliste kuritegelike gruppide käes ringleva raha hulk on tänaseks kasvanud murettekitavalt suureks, andes kurjategijaile reaalse võimaluse kasutada oma huvides ära poliitikuid ja ametnikke ning uinutada avalikkuse valvsust. Selle ohu ennetamiseks tuleb astuda samme juba täna.

Austatud politseinikud,

soovin teile kindlat meelt ja raugematut töötahet. Teie heast käekäigust sõltub kogu meie ühiskonna turvalisus.

Teie töö on üks osa Eesti tuleviku kindlustamisel.

Jõudu teile!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee