In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Terrorismivastase Võitluse Konverentsil 6. novembril 2001 Varssavis
06.11.2001


Austatud president Kwasniewski,
ekstsellentsid,
minu daamid ja härrad!

Eesti Vabariigi nimel lubage mul siiralt tervitada Poola algatust kutsuda kokku Kesk- ja Ida-Euroopa riigipeade konverents, koordineerimaks ühist võitlust üha laiemaid mõõtmeid võtva rahvusvahelise terrorismi vastu. Poola initsiatiiv on seda tähendusrikkam, et see riik on ise alles äsja liitunud NATOga - organisatsiooniga, mis kannab hetkel terrorismivastase võitluse põhiraskust.

11. septembri traagilised sündmused New Yorgis ja Washingtonis ei jätnud maailma demokraatiale teist valikut, kui koondada otsustavalt oma jõud terrorismi ja sellega lähedalt seotud organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks. Selles võitluses saadab meid edu üksnes siis, kui ühiseid eemärke toetab võimalikult lai ja üksmeelne rahvusvaheline koalitsioon. Ainult nii saame vähendada terroristide võimalusi luua kuritegelike aktsioonide ettevalmistamiseks vajalikke baase, vältida nende jõuvarude taastootmist ning finantsvahendite kogumist.

Tahaksin siinjuures rõhutada, et terrorism ja organiseeritud kuritegevus on läbi aegade kasutanud sarnaseid tegutsemisskeeme ja põrandaaluseid võrgustikke, mis on sageli omavahel seotud. Seega tuleb ka meil, ühiseid demokraatlikke väärtusi kaitsvatel Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel, uuendada oma käitumistaktikat uimastikaubanduse, ebaseadusliku migratsiooni, rahapesu, korruptsiooni ja muu organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. Selle uuenenud käitumisviisi juhtmõtteks peab olema otsustavus.

Rõhutaksin otsustavuse tähtsust ka korruptsioonivastases võitluses - kontekstis, mis pole ehk seni piisavalt tähelepanu pälvinud. Rahvusvaheliste kuritegelike gruppide käes ringleva raha hulk on tänaseks kasvanud murettekitavalt suureks, andes kurjategijaile reaalse šansi kasutada oma huvides ära poliitikuid ja ametnikke ning uinutada avalikkuse valvsust. Selle ohu ennetamiseks tuleb astuda samme juba täna.

Et Eesti toetab kõiki konstruktiivseid algatusi, mis on suunatud rahvusvahelise terrorismi ja kuritegevuse ohjeldamisele, siis oleme omalt poolt rakendanud rea meetmeid, mis moodustavad meie panuse ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Esiteks oleme tõhustanud koostööd ja infovahetust oma naabrite ja liitlastega, sest võitluses terrorismi ja selle rahastamise vastu on ülimalt suure tähtsusega just info õigeaegne levik.

Teiseks, Eesti on terrorismivastase võitluse eest vastutavad riigistruktuurid viinud kõrgendatud valmisolekusse. Vabariigi Valitsuse Julgeolekukomisjon on kiitnud heaks vastava tegevusplaani.

Kolmandaks on Eesti asunud karmistama piirikontrolli, mis baseerub infovahetuse tõhustamisel naaberriikidega. Oktoobris sõlmis Eesti koostööleppe Europoliga, et parandada politseiüksuste koostööd kõigi Euroopa maadega.

Neljandaks on Eesti valitsus esitanud parlamendile ratifitseerimiseks kaks terrorismi tõkestamist käsitlevat ÜRO konventsiooni (nimelt terroristlike pommirünnakute ja terrorismi finantseerimise tõkestamise kohta), millele Eesti kirjutas alla 6. aprillil 2000. On rakendatud ka kõik vajalikud meetmed ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide nr. 1333 ja 1373 täitmiseks.

Viiendaks on Eesti oluliselt tõhustanud võitlust rahapesuga ning võtnud täiendavaid meetmeid selle tõkestamiseks. Eesti Pank kontrollis kahtlusalustele isikutele ja organisatsioonidele kuuluvate pangaarvete olemasolu Eesti kommertspankades. Kontrolli tulemusena selgus, et Eesti pankadel ei ole lepingulisi suhteid terroristlikeks kuulutatud organisatsioonide ega ka üksikisikutega. Rahapesu Tõkestamise Rahvusvaheline Töögrupp (FATF) andis Eesti rahapesuvastasele seadusandlusele positiivse hinnangu.

Eesti osaleb ka regionaalsetes terrorismivastase võitluse programmides. Nii on Läti, Leedu ja Eesti ühiselt välja töötanud abinõud võimalike terrorirünnakute ennetamiseks ja koordineeritud tegevuseks terrorirünnaku korral. Mainitud abinõudest on informeeritud nii Euroopa Liitu kui ka Ameerika Ühendriike.

Eesti tervitab Euroopa Liidu tegevust uute õigusaktide vastuvõtmisel, mille eesmärgiks on rahvusvahelise julgeoleku tagamine ja terrorismivastase võitluse tõhustamine. Euroopa Liidu ühised terrorismivastased meetmed kinnitati 21. septembril k.a. toimunud erakorralise tippkohtumise lõppdokumendi ja tegevusplaani näol, nendega ühines ka Eesti koos teiste assotsieerunud riikidega. Eesti soovib anda oma panuse ka OSCE ja Euroopa Nõukogu vastavasisuliste tegevusplaanide väljatöötamisse ja ellurakendamisse.

Tänase konverentsi deklaratsioon väljendab selgelt meie poliitilist tahet ja valmisolekut osaleda aktiivselt ja koordineeritult võitluses rahvusvahelise terrorismiga. Seeläbi avaldame omapoolset solidaarsust Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja äsja nendega liitunud Itaalia sõjaliste aktsioonidega Afganistanis, mille eesmärk ei ole võitlus afgaani rahva ega islami usuga, vaid terroristidega, kes on juhtimas rahvusvahelise kuritegeliku võrgustiku tööd Afganistani territooriumilt Talebani režiimi mahitusel.

Minu daamid ja härrad,

usun, et väljendan meie ühist valmisolekut anda endast kõik, et alanud 21. sajand ei kujuneks uute rahvastevaheliste konfliktide ja sõdade sajandiks. Oleme maksnud kõrget hinda oma vabaduse ja riikliku iseseisvuse saavutamise eest ja me oskame ka seda kaitsta. Kui meie võimuses on pakkuda lisaväärtust seni juba väljatöötatud ja väljatöötamisel olevatele tegevuskavadele, tahab Eesti Vabariik seda kõhklematult teha ning anda sel teel oma panuse võitluses maailma demokraatlike ideaalide eest.

Tänan tähelepanu eest.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee